वाग्मती प्रदेश

 • कुल जनसंख्या ६०,८४,०४२
 • कुल स्थानीय तह ११९
 • महानगरपालिका
 • उप महानगरपालिका
 • नगरपालिका संख्या ४१
 • गाउँपालिका संख्या ७४

काठमाडौं जिल्ला

 • कुल जनसंख्या २०,१७,५३२
 • कुल स्थानीय तह ११
 • महानगरपालिका
 • नगरपालिका संख्या १०

काठमाडौं जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २०१७५३२ रहेको छ ।

काभ्रेपलान्चोक जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ३,६६,८७९
 • कुल स्थानीय तह १३
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

काभ्रेपलान्चोक जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ३६६८७९ रहेको छ ।

चितवन जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ७,२२,१६८
 • कुल स्थानीय तह
 • महानगरपालिका
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

चितवन जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ७२२१६८ रहेको छ ।

दोलखा जिल्ला

 • कुल जनसंख्या १,७२,७२६
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

दोलखा जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १७२७२६ रहेको छ ।

धादिङ जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ३,२२,७५१
 • कुल स्थानीय तह १३
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या ११

धादिङ जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ३२२७५१ रहेको छ ।

नुवाकोट जिल्ला

 • कुल जनसंख्या २,६२,९८१
 • कुल स्थानीय तह १२
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या १०

नुवाकोट जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २६२९८१ रहेको छ ।

भक्तपुर जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ४,३०,४०८
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या

भक्तपुर जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ४३०४०८ रहेको छ ।

मकवानपुर जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ४,६१,०५३
 • कुल स्थानीय तह १०
 • उप महानगरपालिका
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

मकवानपुर जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ४६१०५३ रहेको छ ।

रसुवा जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ४५,५५४
 • कुल स्थानीय तह
 • गाउँपालिका संख्या

रसुवा जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ४५५५४ रहेको छ ।

रामेछाप जिल्ला

 • कुल जनसंख्या १,७०,६२०
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

रामेछाप जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १७०६२० रहेको छ ।

ललितपुर जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ५,४८,४०१
 • कुल स्थानीय तह
 • महानगरपालिका
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

ललितपुर जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ५४८४०१ रहेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

 • कुल जनसंख्या २,६२,८५२
 • कुल स्थानीय तह १२
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २६२८५२ रहेको छ ।

सिन्धुली जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ३,००,११७
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

सिन्धुली जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ३००११७ रहेको छ ।