चितवन जिल्ला

C h i t a w a n N a t i o n a l P a r k N a t i o n a l P a r k B h a r a t p u r M a h a n a g a r p a l i k a M a d i N a g a r p a l i k a R a p t i N a g a r p a l i k a K a l i k a N a g a r p a l i k a I c h c h h y a k a m a n a G a u n p a l i k a K h a i r a h a n i N a g a r p a l i k a R a t n a n a g a r N a g a r p a l i k a ¯ 5 0 5 2 . 5 k m
  • कुल स्थानीय तह
  • महानगरपालिका
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या ७,२२,१६८
  • पुरुष जनसंख्या ३,५४,०७१
  • महिला जनसंख्या ३,६८,०९७

चितवन जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ७२२१६८ रहेको छ ।नपा - गापा