ललितपुर जिल्ला

B a g m a t i G a u n p a l i k a G o d a w a r i N a g a r p a l i k a M a h a n k a l G a u n p a l i k a K o n j y o s o m G a u n p a l i k a M a h a l a x m i N a g a r p a l i k a L a l i t p u r M a h a n a g a r p a l i k a ¯ 2 0 2 1 k m
  • कुल स्थानीय तह
  • महानगरपालिका
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या ५,४८,४०१
  • पुरुष जनसंख्या २,७५,५३७
  • महिला जनसंख्या २,७२,८६४

ललितपुर जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ५४८४०१ रहेको छ ।नपा - गापा