काठमाडौं जिल्ला

S h a n k h a r a p u r N a g a r p a l i k a G o k a r n e s h w o r N a g a r p a l i k a C h a n d r a g i r i N a g a r p a l i k a D a k s h i n k a l i N a g a r p a l i k a K a t h m a n d u M a h a n a g a r p a l i k a T a r a k e s h w o r N a g a r p a l i k a N a g a r j u n N a g a r p a l i k a K i r t i p u r N a g a r p a l i k a B u d h a n i l a k a n t h a N a g a r p a l i k a T o k h a N a g a r p a l i k a K a g e s h w o r i M a n a h o r a N a g a r p a l i k a ¯ 2 0 2 1 k m
  • कुल स्थानीय तह ११
  • महानगरपालिका
  • नगरपालिका संख्या १०
  • कुल जनसंख्या २०,१७,५३२
  • पुरुष जनसंख्या १०,२५,७२७
  • महिला जनसंख्या ९,९१,८०५

काठमाडौं जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २०१७५३२ रहेको छ ।नपा - गापा