दोलखा जिल्ला

B i g u G a u n p a l i k a G a u r i s h a n k a r G a u n p a l i k a J i r i N a g a r p a l i k a K a l i n c h o k G a u n p a l i k a S a i l u n g G a u n p a l i k a B h i m e s h w o r N a g a r p a l i k a M e l u n g G a u n p a l i k a T a m a k o s h i G a u n p a l i k a B a i t e s h w o r G a u n p a l i k a ¯ 4 0 4 2 k m
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या १,७२,७२६
  • पुरुष जनसंख्या ८४,११२
  • महिला जनसंख्या ८८,६१४

दोलखा जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १७२७२६ रहेको छ ।नपा - गापा