नुवाकोट जिल्ला

B e l k o t g a d h i N a g a r p a l i k a B i d u r N a g a r p a l i k a D u p c h e s h w a r G a u n p a l i k a S h i v a p u r i G a u n p a l i k a M e g h a n g G a u n p a l i k a K a k a n i G a u n p a l i k a K i s p a n g G a u n p a l i k a T a r k e s h w a r G a u n p a l i k a T a d i G a u n p a l i k a S u r y a g a d h i G a u n p a l i k a L i k h u G a u n p a l i k a P a n c h a k a n y a G a u n p a l i k a L a n g t a n g N a t i o n a l P a r k N a t i o n a l P a r k S h i v a p u r i N a t i o n a l P a r k W a t e r s h e d a n d N a t i o n a l P a r k ¯ 4 0 4 2 k m
  • कुल स्थानीय तह १२
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या १०
  • कुल जनसंख्या २,६२,९८१
  • पुरुष जनसंख्या १,२८,८४९
  • महिला जनसंख्या १,३४,१३२

नुवाकोट जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २६२९८१ रहेको छ ।नपा - गापा