प्रदेश १

 • कुल जनसंख्या ४९,७९,९३७
 • कुल स्थानीय तह १३७
 • महानगरपालिका
 • उप महानगरपालिका
 • नगरपालिका संख्या ४६
 • गाउँपालिका संख्या ८८

ईलाम जिल्ला

 • कुल जनसंख्या २,८०,५६५
 • कुल स्थानीय तह १०
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

ईलाम जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २८०५६५ रहेको छ ।

उदयपुर जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ३,४२,७७३
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

उदयपुर जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ३४२७७३ रहेको छ ।

ओखलढुंगा जिल्ला

 • कुल जनसंख्या १,४०,९१४
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

ओखलढुंगा जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १४०९१४ रहेको छ ।

खोटाङ जिल्ला

 • कुल जनसंख्या १,७५,३४०
 • कुल स्थानीय तह १०
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

खोटाङ जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १७५३४० रहेको छ ।

झापा जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ९,९४,०९०
 • कुल स्थानीय तह १५
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

झापा जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ९९४०९० रहेको छ ।

ताप्लेजुङ जिल्ला

 • कुल जनसंख्या १,२७,४६१
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

ताप्लेजुङ जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १२७४६१ रहेको छ ।

तेहथुम जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ८९,१२५
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

तेहथुम जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ८९१२५ रहेको छ ।

धनकुटा जिल्ला

 • कुल जनसंख्या १,४९,९८४
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

धनकुटा जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १४९९८४ रहेको छ ।

पाँचथर जिल्ला

 • कुल जनसंख्या १,७४,४१९
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

पाँचथर जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १७४४१९ रहेको छ ।

भोजपुर जिल्ला

 • कुल जनसंख्या १,५८,९९१
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

भोजपुर जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १५८९९१ रहेको छ ।

मोरंग जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ११,४७,१८६
 • कुल स्थानीय तह १७
 • महानगरपालिका
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

मोरंग जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ११४७१८६ रहेको छ ।

संखुवासभा जिल्ला

 • कुल जनसंख्या १,५८,७४२
 • कुल स्थानीय तह १०
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

संखुवासभा जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १५८७४२ रहेको छ ।

सुनसरी जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ९,३४,४६१
 • कुल स्थानीय तह १२
 • उप महानगरपालिका
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

सुनसरी जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ९३४४६१ रहेको छ ।

सोलुखुम्बु जिल्ला

 • कुल जनसंख्या १,०५,८८६
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

सोलुखुम्बु जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १०५८८६ रहेको छ ।