सोलुखुम्बु जिल्ला

K h u m b u p a s a n g l a h m u G a u n p a l i k a M a h a k u l u n g G a u n p a l i k a S o l u d u d h a k u n d a N a g a r p a l i k a D u d h k o s h i G a u n p a l i k a L i k h u p i k e G a u n p a l i k a T h u l u n g D u d h k o s h i G a u n p a l i k a S o t a n g G a u n p a l i k a N e c h a s a l y a n G a u n p a l i k a ¯ 8 0 8 4 k m
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या १,०५,८८६
  • पुरुष जनसंख्या ५२,६२९
  • महिला जनसंख्या ५२,१३९

सोलुखुम्बु जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १०५८८६ रहेको छ ।नपा - गापा