भोजपुर जिल्ला

S h a d a n a n d a N a g a r p a l i k a A a m c h o w k G a u n p a l i k a S a l p a s i l i c h h o G a u n p a l i k a A r u n G a u n p a l i k a B h o j p u r N a g a r p a l i k a H a t u w a g a d h i G a u n p a l i k a T y a m k e m a i y u n g G a u n p a l i k a R a m p r a s a d R a i G a u n p a l i k a P a u w a d u n g m a G a u n p a l i k a ¯ 3 0 3 1 . 5 k m
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या १,५८,९९१
  • पुरुष जनसंख्या ७८,४५१
  • महिला जनसंख्या ८०,५४०

भोजपुर जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १५८९९१ रहेको छ ।नपा - गापा