खोटाङ जिल्ला

H a l e s i T u w a c h u n g N a g a r p a l i k a K h o t e h a n g G a u n p a l i k a K e p i l a s a g a d h i G a u n p a l i k a D i p r u n g G a u n p a l i k a R u p a k o t M a j h u w a g a d h i N a g a r p a l i k a J a n t e d h u n g a G a u n p a l i k a A i n s e l u k h a r k G a u n p a l i k a B a r a h a p o k h a r i G a u n p a l i k a R a w a B e s i G a u n p a l i k a S a k e l a G a u n p a l i k a ¯ 4 0 4 2 k m
  • कुल स्थानीय तह १०
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या १,७५,३४०
  • पुरुष जनसंख्या ८६,५२१
  • महिला जनसंख्या ८८,८१९

खोटाङ जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १७५३४० रहेको छ ।नपा - गापा