मधेस प्रदेश

 • कुल जनसंख्या ६१,२६,२८८
 • कुल स्थानीय तह १३६
 • महानगरपालिका
 • उप महानगरपालिका
 • नगरपालिका संख्या ७३
 • गाउँपालिका संख्या ५९

धनुषा जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ८,७३,२७४
 • कुल स्थानीय तह १८
 • उप महानगरपालिका
 • नगरपालिका संख्या ११
 • गाउँपालिका संख्या

धनुषा जिल्ला मधेस प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ८७३२७४ रहेको छ ।

पर्सा जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ६,४९,३९७
 • कुल स्थानीय तह १४
 • महानगरपालिका
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या १०

पर्सा जिल्ला मधेस प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ६४९३९७ रहेको छ ।

महोत्तरी जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ७,१५,०४०
 • कुल स्थानीय तह १५
 • नगरपालिका संख्या १०
 • गाउँपालिका संख्या

महोत्तरी जिल्ला मधेस प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ७१५०४० रहेको छ ।

रौतहट जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ८,२५,६२३
 • कुल स्थानीय तह १८
 • नगरपालिका संख्या १६
 • गाउँपालिका संख्या

रौतहट जिल्ला मधेस प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ८२५६२३ रहेको छ ।

वारा जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ७,४३,९७५
 • कुल स्थानीय तह १६
 • उप महानगरपालिका
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

वारा जिल्ला मधेस प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ७४३९७५ रहेको छ ।

सप्तरी जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ७,१३,२०३
 • कुल स्थानीय तह १८
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

सप्तरी जिल्ला मधेस प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ७१३२०३ रहेको छ ।

सर्लाही जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ८,५७,३६०
 • कुल स्थानीय तह २०
 • नगरपालिका संख्या ११
 • गाउँपालिका संख्या

सर्लाही जिल्ला मधेस प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ८५७३६० रहेको छ ।

सिराहा जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ७,४८,४१६
 • कुल स्थानीय तह १७
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

सिराहा जिल्ला मधेस प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ७४८४१६ रहेको छ ।