बझाङ जिल्ला

K a n d a G a u n p a l i k a B u n g a l N a g a r p a l i k a T a l k o t G a u n p a l i k a S u r m a G a u n p a l i k a J a y a P r i t h i v i N a g a r p a l i k a K e d a r s e u G a u n p a l i k a M a s t a G a u n p a l i k a T h a l a r a G a u n p a l i k a B i t h a d c h i r G a u n p a l i k a C h a b i s p a t h i v e r a G a u n p a l i k a K h a p t a d c h h a n n a G a u n p a l i k a D u r g a t h a l i G a u n p a l i k a K h a p t a d N a t i o n a l P a r k N a t i o n a l P a r k ¯ 5 0 5 2 . 5 k m
  • कुल स्थानीय तह १२
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या १०
  • कुल जनसंख्या १,८९,०९७
  • पुरुष जनसंख्या ८८,९८८
  • महिला जनसंख्या १,००,१०९

बझाङ जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १८९०९७ रहेको छ ।नपा - गापा