जुम्ला जिल्ला

P a t r a s i G a u n p a l i k a T a t o p a n i G a u n p a l i k a G u t h i c h a u r G a u n p a l i k a T i l a G a u n p a l i k a K a n a k a s u n d a r i G a u n p a l i k a S i n j a G a u n p a l i k a H i m a G a u n p a l i k a C h a n d a n n a t h N a g a r p a l i k a ¯ 5 0 5 2 . 5 k m
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या १,१९,३७७
  • पुरुष जनसंख्या ५९,८३६
  • महिला जनसंख्या ५९,८३६

जुम्ला जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ११९३७७ रहेको छ ।नपा - गापा