दैलेख जिल्ला

N a u m u l e G a u n p a l i k a G u r a n s G a u n p a l i k a A a t h a b i s N a g a r p a l i k a D u l l u N a g a r p a l i k a B h a g a w a t i m a i G a u n p a l i k a M a h a b u G a u n p a l i k a B h a i r a b i G a u n p a l i k a N a r a y a n N a g a r p a l i k a D u n g e s h w o r G a u n p a l i k a T h a n t i k a n d h G a u n p a l i k a C h a m u n d a B i n d r a s a i n i N a g a r p a l i k a ¯ 3 0 3 1 . 5 k m
  • कुल स्थानीय तह ११
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या २,५३,३१९
  • पुरुष जनसंख्या १,२१,६७५
  • महिला जनसंख्या १,३१,६४४

दैलेख जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २५३३१९ रहेको छ ।नपा - गापा