प्यूठान जिल्ला

N a u b a h i n i G a u n p a l i k a S w o r g a d w a r y N a g a r p a l i k a A y i r a b a t i G a u n p a l i k a S a r u m a r a n i G a u n p a l i k a G a u m u k h i G a u n p a l i k a P y u t h a n N a g a r p a l i k a M a n d a v i G a u n p a l i k a J h i m r u k G a u n p a l i k a M a l l a r a n i G a u n p a l i k a ¯ 5 0 5 2 . 5 k m
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या २,३१,८४८
  • पुरुष जनसंख्या १,०४,४६३
  • महिला जनसंख्या १,२७,३८५

प्यूठान जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २३१८४८ रहेको छ ।नपा - गापा