प्यूठान जिल्ला

NaubahiniGaunpalikaSworgadwaryNagarpalikaAyirabatiGaunpalikaSarumaraniGaunpalikaGaumukhiGaunpalikaPyuthanNagarpalikaMandaviGaunpalikaJhimrukGaunpalikaMallaraniGaunpalika¯5052.5km
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या २,३१,८४८
  • पुरुष जनसंख्या १,०४,४६३
  • महिला जनसंख्या १,२७,३८५

प्यूठान जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २३१८४८ रहेको छ ।
नपा - गापा