पूर्वी रूकुम जिल्ला

P u t h a U t t a r g a n g a G a u n p a l i k a S i s n e G a u n p a l i k a B h u m e G a u n p a l i k a D h o r p a t a n H u n t i n g R e s e r v e H u n t i n g R e s e r v e ¯ 6 0 6 3 k m
  • कुल स्थानीय तह
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या ५७,९६२
  • पुरुष जनसंख्या २८,२२६
  • महिला जनसंख्या २९,७३६

पूर्वी रूकुम जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ५७९६२ रहेको छ ।नपा - गापा