बाँके जिल्ला

R a p t i S o n a r i G a u n p a l i k a K o h a l p u r N a g a r p a l i k a N a r a i n a p u r G a u n p a l i k a B a i j a n a t h G a u n p a l i k a K h a j u r a G a u n p a l i k a D u d u w a G a u n p a l i k a J a n k i G a u n p a l i k a N e p a l g u n j U p a m a h a n a g a r p a l i k a ¯ 4 0 4 2 k m
  • कुल स्थानीय तह
  • उप महानगरपालिका
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या ६,०३,३९३
  • पुरुष जनसंख्या २,९५,११२
  • महिला जनसंख्या ३,०८,२८१

बाँके जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ६०३३९३ रहेको छ ।नपा - गापा