नवलपरासी(पूर्व) जिल्ला

M a d h y a b i n d u N a g a r p a l i k a B i n a y e e T r i b e n i G a u n p a l i k a H u p s e k o t G a u n p a l i k a G a i d a k o t N a g a r p a l i k a B u l i n g t a r G a u n p a l i k a D e v c h u l i N a g a r p a l i k a K a w a s o t i N a g a r p a l i k a B u n g d i k a l i G a u n p a l i k a C h i t a w a n N a t i o n a l P a r k N a t i o n a l P a r k B i n a y e e T r i b e n i G a u n p a l i k a ¯ 6 0 6 3 k m
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या ३,८१,१०५
  • पुरुष जनसंख्या १,७९,४४६
  • महिला जनसंख्या २,०१,६५९

नवलपरासी(पूर्व) जिल्ला गण्डकी प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ३८११०५ रहेको छ ।नपा - गापा